Головна Агентський договір Агентський договір на організацію ремонту вагонів (розмір винагороди агента - фіксована сума за визначений період)

Четвер, 16 грудня 2010, 18:19

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

на організацію ремонту вагонів

м.____________ "___"___________ ____ р.

____________________________, надалі іменується "Принципал", в особі ________________, що діє на підставі ___________, з одного боку, і _________________, надалі іменується "Агент", в особі ____________________, що діє на підставі ______________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент приймає на себе зобов'язання від свого імені, але за рахунок Принципала організувати проведення робіт у ___ кварталі (ах) _______ р. з капітального ремонту вагонів __________ у кількості ___ одиниць (далі іменованих "вагони").

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Принципал зобов'язується:

2.1.1. Перераховувати Агенту грошові кошти для виконання цього Договору в повному обсязі і обумовлені терміни для оплати Агентом витрат, віднесених на рахунок Принципала.

2.1.2. Затверджувати звіт Агента протягом ___ днів з моменту надання. У разі незатвердження звіту Агента Принципал зобов'язаний виставити мотивовану відмову з додатком відповідних документів. У разі неотримання вмотивованої відмови на звіт Агента протягом ___ днів з моменту надання звіт вважається затвердженим.

2.1.3. Своєчасно надавати відвантажувальні реквізити вантажоодержувачів для відправки відремонтованих вагонів.

2.1.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені законом та цим Договором.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: