Головна Агентський договір Агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку

Четвер, 26 травня 2011, 19:46

Агентський договір

про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку

м. ___________ "___"________ 2011 р.

________________________, іменованого надалі (найменування організації) "Принципал", в особі __________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) діючого на підставі _________________________ (статут, положення), з однієї сторони, і ___________________, іменованого надалі "Агент"(найменування організації), в особі ____________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _____________ (статуту, положення), уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Агент зобов'язується за винагороду від свого імені, але за рахунок Принципала здійснювати, а в необхідних випадках - від імені Принципала, - дії по прискоренню завершення будівництва й оформленню у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку за адресою: ____________________________________________________.

Принципал вправі давати Агентові й інші доручення, що випливають із Договору про спільну діяльність на часткове інвестування будівництва No. ______ від "__"_________ 20__ р., укладеного між Принципалом і ___________________________________(найменування організації).

1.2. Агент вправі здійснювати контроль за ходом будівництва зазначеного будинку й дотриманням прав і законних інтересів Принципала, залучати за своїм розсудом до робіт з обробки переданих Принципалові приміщень організації й особи, що не є учасниками даного Договору й зазначеного Договору про спільну діяльність, виконувати інші дії, необхідні для найкращого забезпечення інтересів Принципала.

1.3. Агент вправі від свого імені укласти з ___________________________ договір про надання послуг у рамках предмета даної угоди на умовах викладених у проекті договору про надання послуг, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.4. Агент регулярно, але не рідше ______________________________ звітує перед Принципалом про виконання доручень Принципала й зроблених Агентом витрати.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язаний:

- у період дії даного Договору за свій рахунок здійснювати всі необхідні витрати;

- негайно сповіщати Принципала про виникнення непередбачуваних обставин, які можуть викликати неможливість забезпечення прав і інтересів Принципала за договором про спільну діяльність No. _________ від "__"_________ 20__ р, у тому числі про порушення строків введення об'єкта в експлуатацію, про пред'явлення третіми особами прав на належне Принципалові приміщення й про інші подібні обставини;

- регулярно, не рідше одного разу в ____________________________ надавати Принципалові звіти про хід виконання даного договору;

- сповіщати Принципала про зроблені ним витрати з додатком необхідних фінансових документів;

- здійснювати інші необхідні дії.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: