Головна Агентський договір Агентський договір на поширення послуг зв'язку оператора

Неділя, 17 липня 2011, 15:32

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

на поширення послуг зв'язку оператора "______________"

м.____________  "___"_________ 2011 р.

___________, в особі ____________, діючого на підставі ____________, іменоване надалі "Оператор", з однієї сторони і ________________, в особі __________, що діє на підставі _________, надалі іменується "Агент", з іншої сторони, іменовані кожен окремо "Сторона ", а разом -" Сторони ", уклали цей Договір про наступне.

Агент володіє (управляє) будівлею в м. _________, розташованою за адресою:_____________________ (далі - "Будинок"), на підставі ______________ (вказати точне найменування і номер документа: свідоцтва про право власності, свідоцтва про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, договори тощо), виданого (укладеного) "___"_________ ___ р. ___________.

Терміни:

Абонент - кінцевий користувач послуг зв'язку Оператора.

Послуги - послуги зв'язку Оператора.

Тарифи для Абонентів - ціна реалізації Агентом Послуг Абонентам                       згідно Таблиці 2 Додатка N 1 до цього Договору.

Тарифи для Агента - ціна на Послуги відповідно до Таблиці 1 Додатку N 1 до цього Договору.

Дата зарахування - дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора або внесення готівкових грошових коштів на рахунок Оператора через відділення банку, з яким Оператор уклав договір на обслуговування.

Дата списання - дата прийняття банком до виконання платіжного доручення Агента.

Пеня - штрафна неустойка в розмірі 0,2% (дві десятих відсотка) від суми боргу.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним договором Оператор уповноважує Агента укладати від імені Оператора і на умовах, що відповідають умовам типового договору Оператора на надання послуг зв'язку (Додаток N 3), договори з Абонентами про надання Послуг на території дії ліцензій Оператора за тарифами для Абонентів, а також вести розрахунки з Абонентами за Послуги. При цьому відповідальність перед Абонентами за якість наданих Послуг і виконання умов ліцензій, передбачену законодавством України і виданими ліцензіями, несе Оператор.

1.2. Агент має право використовувати Послуги для внутрішньовиробничих потреб за тарифами для Агента. Надання Агенту послуг для внутрішньовиробничих потреб здійснюється на умовах типового договору Оператора на надання послуг зв'язку, що підтверджується підписанням Сторонами бланка замовлення на Послуги до цього Договору.

1.3. Розірвання або припинення цього Договору з будь-яких підстав не тягне змін або розірвання правовідносин Оператора з Абонентами згідно з укладеними Агентом від імені Оператора з Абонентами договорами. Агент не має права ні протягом терміну дії цього Договору, ні після розірвання або припинення цього Договору з будь-яких підстав перешкоджати Оператору у наданні Послуг Абонентам.

1.4. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами. Кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір з попереднім, за ___ (__________) календарних днів, письмовим повідомленням іншої Сторони. Оператор має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши Агента, в односторонньому порядку у разі припинення майнових прав Агента щодо Будівлі, а також у разі такої істотної зміни майнових прав Агента щодо Будівлі, що перешкоджає або робить недоцільним з точки зору Оператора надання Оператором Послуг будівлі.

1.5. Усі взаємовідносини між Сторонами, не обумовлені в цьому Договорі, повинні бути регламентовані окремо.

2. ПРІОРИТЕТНЕ ПРАВО

2.1. Агент самостійно і за свій рахунок забезпечує надання Оператору пріоритетного права на надання Послуг зв'язку в Будинку протягом строку дії цього Договору.

2.2. Протягом усього терміну дії цього Договору надання будь-яких послуг зв'язку Абонентам і Агенту в Будинку повинно здійснюватися через технічні засоби і кабель Оператора. Агент зобов'язується не допускати прокладання кабелів зв'язку та встановлення обладнання двостороннього бездротового зв'язку в цілях надання Послуг Абонентам в Будинку третіми особами (кабелі та обладнання двостороннього бездротового зв'язку; далі - Засоби доступу), а також не надавати власні Засоби доступу в зазначених цілях, якщо такі Засоби доступу є у Агента.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: