Головна Агентський договір Агентський договір (за моделлю договору доручення; із зазначенням терміну і території його дії)

Неділя, 17 липня 2011, 16:32

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

(за моделлю договору доручення; із зазначенням терміну і території його дії)

м.__________ "___"__________ 2011 р.

_________________________ (найменування організації), надалі іменується "Принципал", в особі ____________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі ________________, з однієї сторони і ______________________ (найменування організації), названий у подальшому "Агент", в особі ____________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), діючого на підставі ____________, з іншої сторони уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від імені та за рахунок Принципала зазначені в п. 2.1 цього договору дії, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за надані послуги.

1.2. Права та обов'язки за угодами, укладеними Агентом, виникають безпосередньо у Принципала.

1.3. Цей договір діє на території _________________.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати наступні дії: __________________________.

2.2. Агент зобов'язаний виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Принципала. Вказівки Принципала повинні бути правомірними, здійсненними і конкретними.

2.3. Агент має право відступити від вказівок Принципала, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Принципала і Агент не міг попередньо запитати Принципала або не одержав протягом _____ відповіді на свій запит. Агент зобов'язаний повідомити Принципала про допущені відступи, як тільки повідомлення стане можливим.

2.4. Агент має право з метою виконання цього договору укласти субагентський договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії субагента перед Принципалом. Агент має право наділити субагента правом діяти від імені Принципала, попередньо повідомивши про це Принципала. Принципал вправі відвести такого субагента протягом ______ після повідомлення. Після закінчення зазначеного терміну, або у випадку, якщо Принципал дав згоду на передоручення раніше, Агент видає субагенту довіреність в порядку передоручення.

2.5. Агент зобов'язаний повідомляти Принципалу на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення.

2.6. Всі грошові розрахунки за угодами, що здійснюються Агентом або субагентом від імені Принципала, здійснюються виключно з розрахункового рахунку Принципала. Агент зобов'язаний передавати Принципалу протягом _____ майно, отримане за угодами, укладеними на виконання цього договору.

2.7. Агент несе відповідальність за збереження документів та матеріальних цінностей, переданих йому Принципалом для виконання цього договору.

2.8. Після виконання або припинення цього договору Агент зобов'язаний без зволікання повернути Принципалу довіреність, термін дії якої не закінчився, і представити звіт з додатком доказів видатків, проведених Агентом за рахунок Принципала. Принципал, що має заперечення щодо звіту Агента, повинен повідомити про них Агенту протягом тридцяти днів з дня отримання звіту. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим Принципалом.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: