Головна Агентський договір Агентський договір на розповсюдження страхових послуг

Понеділок, 18 липня 2011, 16:43

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

на розповсюдження страхових послуг

м. __________ "___"__________ 2011 р.

_____________ в особі __________________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі ______________________, іменований надалі "Принципал", з однієї сторони, і ____________________, в особі ______________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі _____________, надалі іменується "Агент", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати за дорученням Принципала, від його імені і за його рахунок, фактичні і юридичні дії, спрямовані на поширення послуг зі страхування _____________________ (далі - Послуги), що надаються Принципалом. Принципал, в свою чергу, зобов'язується сплатити Агенту винагороду за виконання цього доручення.

1.2. Агент має право виконувати доручення, вказане в п. 1.1 цього договору, на території України.

1.3. Для виконання доручення Принципал видає Агенту доручення (довіреності), передає Агенту форми типових договорів на надання Послуг, а також всю необхідну інформацію.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРИНЦИПАЛА

2.1. Принципал зобов'язується:

2.1.1. Надати Агенту рекламну інформацію про Послуги.

2.1.2. Консультувати Агента з питань використання Послуг і цін на Послуги.

2.1.3. Призначити відповідальну особу, з яким Агент вирішує всі питання, пов'язані з виконанням Принципалом цього договору.

2.1.4. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати Агенту винагороду за поширення Послуг.

2.1.5. Відшкодовувати Агенту витрати, понесені ним у ході виконання доручення.

2.1.6. Своєчасно видати Агенту доручення (довіреності) на вчинення дій, передбачених цим договором.

2.1.7. Без зволікання прийняти звіт Агента, всі надані ним документи і все виконане ним згідно з договором.

2.1.8. Надавати Агенту форми типових договорів на надання Послуг, а також всі інші документи, необхідні для виконання доручення.

2.1.9. Здійснювати інші дії, передбачені законом або цим договором.

2.2. Принципал має право:

2.2.1. Вимагати надання Агентом звіту про поширені послуги з доданням усіх необхідних документів.

2.2.2. Контролювати хід виконання доручення Агентом.

2.2.3. Перевіряти інформацію про клієнтів, які уклали з Агентом договір про надання Послуг.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: