Головна Агентський договір Агентський договір на ремонт основних засобів

Понеділок, 18 липня 2011, 17:38

Агентський договір

на ремонт основних засобів

м.________ "__" _____________ 2011 р.

_____________________ (найменування організації, її організаційно-правова форма) в особі _______________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі ________________, іменований надалі "Принципал", з однієї сторони, і ____________________ (найменування організації, її організаційно-правова форма), в особі ____________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі __________________, іменований надалі "Агент", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Принципал доручає, а Агент приймає на себе, за винагороду, зобов'язання вчинити від свого імені, але в інтересах і за рахунок Принципала юридичні і фактичні дії, спрямовані на ремонт основних засобів Принципала згідно з додатком N 1 до цього договору: (далі - Основні засоби) . Для цілей цього договору під додатком N 1 розуміється об'єктний перелік Основних засобів Принципала, що підлягають ремонту, із зазначенням на необхідний вид ремонту кожного об'єкта (капітальний, поточний тощо), термін і вартість ремонту кожного об'єкта.

1.2. В рамках виконання цього договору Агент зобов'язується виконати наступні вказівки Принципала:

- укласти від свого імені, але в інтересах і за рахунок Принципала договір на ремонт Основних засобів з _________________ (далі - Підрядник) на найбільш вигідних для Принципала умовах;

- здійснювати фактичні дії, необхідні для належного ремонту Основних засобів Підрядником.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Агент зобов'язаний:

2.1.1. Протягом _________________ з дати підписання цього договору укласти з Підрядником договір на ремонт Основних засобів у кількості та номенклатурі згідно з додатком N 1 до цього договору.

2.1.2. Включити в договір з Підрядником такі обов'язкові умови:

- технічні умови ремонту Основних засобів згідно з технічними умовами, що містяться у додатку N 1.

- умова про те, що ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Основних засобів, а також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаних робіт до його остаточного приймання несе Підрядник.

2.1.3. Узгодити з Підрядником вартість ремонту кожного об'єкта Основних засобів за вартістю не вище встановленої у додатку N 1.

2.1.4. Інформувати Принципала про відмову Підрядника провести ремонт Основних засобів за ціною і на умовах, які зазначені в додатку N 1. Без затвердження Принципала не погоджувати з Підрядником ціни та умови, відмінні від тих, які містяться в додатку N 1.

2.1.5. Здійснювати контроль та нагляд за роботою Підрядника. Контроль Агента поширюється також на розробку і дотримання всієї документації, що відноситься до ремонтних робіт.

2.1.6. Без письмової згоди Принципала не укладати субагентського договору з іншими особами на виконання своїх зобов'язань за цим договором.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: