Головна Агентський договір Агентський договір на надання послуг з інформаційно-рекламного обслуговування

Вівторок, 19 липня 2011, 18:47

Агентський договір

на надання послуг з інформаційно-рекламного обслуговування

м. ______________ "___"_________ 2011 р.

____________, іменований надалі "Агент", в особі ___________________, що діє на підставі ___________ (статуту, положення тощо), з однієї сторони, і ________________, іменоване надалі "Принципал", в особі Керівника _____________, що діє на підставі __________ (статуту, положення тощо), з іншої сторони, спільно іменовані надалі "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент зобов'язується за передбачену цим Договором винагороду здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала угоди з третіми особами з інформаційно-рекламного обслуговування Принципала, що полягає у виконанні наступних робіт (надання послуг):

1.1.1. Підготовки, організації та проведенні дегустацій продукції Принципала.

1.1.2. Виготовленні рекламної та сувенірної продукції.

1.2. Вся інформація, необхідна Агенту для виконання цього Договору, терміни виконання робіт (надання послуг) узгоджуються Сторонами у Додатках до цього Договору, які є його невід'ємною частиною.

1.3. Агент зобов'язується забезпечити дотримання третіми особами, з якими він укладає угоди, авторських та інших виняткових прав Принципала відповідно до чинного законодавства.

1.4. Агент гарантує відсутність договірних та інших відносин з конкурентами Принципала (список додається), які могли б вплинути на проведення і результати робіт. Агент гарантує свою наукову та матеріальну незалежність у ході виконання цього Договору.

1.5. Послуги надаються за місцем знаходження Агента (м. ____________). У разі необхідності виїзду в інші населені пункти Принципал сплачує проїзд та проживання Агента з розрахунку:

- квитки: ________________________________________;

- проживання (готель): ________ гривень за добу;

- харчування: ________ гривень за добу.

1.6. Принципал зобов'язується не укладати аналогічних агентських договорів з іншими агентами, що діють на території __________, або утримуватися від здійснення на цій території самостійної діяльності, аналогічної діяльності, що становить предмет цього Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА АГЕНТА

2.1. Агент приймає на себе наступні зобов'язання:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: