Головна Агентський договір Агентський договір на поширення послуг міжнародного та міжміського зв'язку

П'ятниця, 22 липня 2011, 19:59

Агентський договір

на поширення послуг міжнародного та міжміського зв'язку

м. ____________ "___"__________ 2011 р.

__________, в особі _____, що діє на підставі __________, надалі іменується "Принципал", з однієї сторони, і _________________, в особі _____________, що діє на підставі __________, іменований надалі "Агент", з іншої сторони, іменовані кожен окремо " Сторона ", а разом -" Сторони ", уклали цей Договір про наступне:

Терміни:

Агентська винагорода - різниця між максимальною ціною і номіналом, а також відсоток від номіналу, вказаний в Додатках до Договору, які Агент утримує за рахунок коштів, що підлягають передачі Принципалу.

Замовлення - письмова заявка Агента з зазначенням необхідної кількості носіїв пінів і відповідних їм номіналів для реалізації Агентом. Замовлення подається Агентом по мірі необхідності протягом терміну дії Договору.

Дата зарахування - дата зарахування грошових коштів на розрахункові рахунки Принципала.

День списання - день прийняття банком до виконання платіжного доручення Агента.

Доповнення - доповнення до Договору - тарифний план на Послуги ("_______", "________"), є невід'ємною частиною Договору.

Максимальна ціна - ціна реалізації Послуги, яка не може перевищувати суми номіналу плюс __% (_________ відсотків).

Номінал - вартість Послуг, що надаються по конкретному ПІНу (з ПДВ).

Носій ПІН - пластикова карта або інший носій з нанесеним піном, випущений Принципалом від свого імені і за свій рахунок.

Пеня - ___% (___________) від суми боргу за кожен день прострочення.

ПІН - "Персональний ідентифікаційний номер", необхідний для доступу до Послуг та користування Послугами на суму номіналу.

Термін дії ПІН - зазначений на носії термін, протягом якого може бути здійснений доступ до Послуг.

Субагент - особа, з якою Агент укладає субагентський договір і за дії якої Агент несе відповідальність перед Принципалом.

Послуги - послуги міжнародного та міжміського зв'язку; доступ до Послуг здійснюється з використанням пінів.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал доручає, а Агент приймає на себе зобов'язання здійснювати від імені та за рахунок Принципала юридичні та інші дії, пов'язані з поширенням Послуг на території дії ліцензій Принципала.

1.2. Права та обов'язки за угодами, укладеними Агентом а рамках цього договору, виникають безпосередньо у Принципала.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Принципал зобов'язується:

а) забезпечити Агента узгодженою кількістю носіїв пінів, активувати носії пінів, наданих Агенту на його Замовлення;

б) протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання Замовлення передати Агенту носії пінів в кількості і номенклатурі, зазначених у Замовленні, з оформленням акта прийому-передачі;

в) забезпечити надання якісних послуг;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: