Головна Агентський договір Агентський договір на вчинення дій з пошуку замовників на надання послуг з ліцензування, реєстрації фізичних та юридичних осіб

Неділя, 24 липня 2011, 13:23

Агентський договір

на вчинення дій з пошуку замовників на надання послуг з ліцензування, реєстрації фізичних та юридичних осіб

м. ______________ "___"_________ 2011 р.

_____________, надалі іменується "Принципал", в особі _____________, який діє на підставі __________, з однієї сторони і __________________, іменований надалі "Агент", в особі ___________, який діє на підставі ___________, з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала, дії з пошуку замовників на надання послуг з ліцензування та реєстрації юридичних та фізичних осіб, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за надані послуги в розмірі, вказаному в цьому договорі.

1.2. Цей договір діє на території України.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. З метою виконання своїх зобов'язань за цим договором Агент зобов'язується:

2.1.1. За дорученням Принципала здійснювати вивчення ринку та здійснювати пошук замовників для реалізації послуг Принципала.

2.1.2. Укладати договори про надання послуг з ліцензування та / або реєстрації юридичних чи фізичних осіб від свого імені.

2.1.3. Протягом __ (____) робочих днів з моменту укладення Агентом договору про надання послуг повідомляти Принципала про укладення такого договору шляхом направлення на адресу Принципала копії договору про надання послуг, укладеного Агентом із замовником. Повідомлення може бути здійснене з використанням засобів факсимільного зв'язку, електронної пошти, поштовою або кур'єрською доставкою.

2.1.4. Отримувати від замовників документацію та інформацію, необхідну для надання послуг.

2.1.5. Передавати отриману від замовників документацію та інформацію Принципалу по поштовому зв'язку, факсу, кур'єром, електронною поштою та іншими способами зв'язку.

2.1.6. _______________ (вказати період) представляти Принципалу звіти про виконану роботу в письмовому вигляді.

2.1.7. Представляти разом зі звітами документи, що підтверджують витрати, зроблені Агентом в рахунок виконання цього договору, крім витрат, зазначених у п. 2.2.

Принципал, що має заперечення щодо звіту Агента, повинен повідомити про них Агенту протягом __________ днів з дня отримання звіту. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим Принципалом.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: