Головна Агентський договір Агентський договір на поширення послуг зв’язку

Неділя, 24 липня 2011, 16:39

Агентський договір

на поширення послуги "Персональний номер"

м. _____________ "__"___________ 2011 р.

__________, в особі _____________, що діє на підставі __________, надалі іменується "Принципал", з однієї сторони і __________, в особі _____________, що діє на підставі __________, іменований надалі "Агент", з іншої сторони, іменовані кожен окремо "Сторона", а разом -"Сторони", уклали цей Договір про наступне:

Терміни:

Клієнт - фізична або юридична особа, яка є споживачем Послуг, з яким Агент від імені Принципала підписує Договір про надання Послуг за формою, наведеною в додатку N 2.

Агентська винагорода - одноразова винагорода Агента, яка складає __% (_________ відсотків) від вартості контракту оплаченого Персонального номера, визначеної в Додатку N 1, включаючи всі податки і збори, що стягуються у зв'язку з виплатою винагороди.

Гарантійний лист - письмова заявка Агента на резервування та передачу на реалізацію Агенту погодженої з Принципалом кількості Персональних номерів і конвертів з ПІН-кодами. Гарантійний лист подається Агентом по мірі необхідності протягом терміну дії Договору.

Дата зарахування - дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Принципала.

Мінімальне замовлення - замовлення партії Послуг з сумарною вартістю підключення не менш ___ (___________) гривень.

Пеня - ___% (____________) від суми боргу за кожен день прострочення.

Початковий номінал - сума вартості підключення, абонентської плати за 30 днів і авансового платежу за місцевий, міжміський і міжнародний трафік.

Персональний номер - індивідуальний номер телефонної мережі м. _________ "________" та / або мережі Принципала "________".

Термін реалізації - __ (_________) календарних днів з дати підписання акта прийому-передачі даної партії Персональних номерів на реалізацію.

Послуга - послуги місцевого, міжнародного та міжміського зв'язку з наданням Персонального номера; послуги переадресації виклику і голосової пошти.

ПІН-код - захисний код, що використовується для доступу до Послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал уповноважує, а Агент зобов'язується здійснювати від імені та за рахунок Принципала юридичні та інші дії, пов'язані з поширенням Персональних номерів Клієнтам на території дії ліцензій Принципала.

1.2. Договір набуває чинності з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі першої партії Персональних номерів. Термін дії Договору становить 1 (один) рік. Початковий термін дії Договору автоматично продовжується на 1 (один) рік, поки одна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про бажання припинити дію Договору не менше ніж за ___ (________) днів до передбачуваного строку припинення Договору.

1.3. Кожна зі Сторін має право розірвати Договір з попереднім - за ___ (_________) днів - письмовим повідомленням. При припиненні дії Договору Агент надає Принципалу звіт про реалізовані Персональні номери за останній період, після чого Сторони у п'ятиденний термін звіряють взаємні розрахунки з початку дії Договору і здійснюють взаєморозрахунки.

2. Права та обов'язки сторін 

2.1. Принципал зобов'язується:

2.1.1. Протягом __ (______) робочих днів після отримання Гарантійного листа Агента передати Агенту список Персональних номерів і конверти з ПІН-кодами, з оформленням акта прийому-передачі.

2.1.2. Надати Агенту рекламну інформацію про Послугу, консультувати Агента з питань користування Послугами, а також надавати інформацію про тарифи на Послуги.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: