Головна Агентський договір Агентський договір на розповсюдження карт передоплати послуг зв'язку (інтернет, телефонні і т.п.)

Неділя, 24 липня 2011, 17:41

Агентський договір

на розповсюдження карт передоплати послуг зв'язку

м. ____________ "___"_________ 2011 р.

____________, в особі ___________, діючого на підставі ___________, надалі іменується "Принципал", з однієї сторони і ____________, в особі ______________, діючого на підставі __________, іменований надалі "Агент", з іншої сторони, іменовані кожен окремо "Сторона", а разом -"Сторони", уклали цей Договір про наступне:

ТЕРМІНИ

Користувач - кінцевий користувач Послуг Принципала.

Карта - передоплатну карта Принципала під торговим найменуванням "___________".

Послуги - послуги зв'язку, що надаються Принципалом за Карткою.

Територія - _________________.

Субагент - юридична особа або індивідуальний підприємець без утворення юридичної особи, з якою Агент укладає субагентский договір на розповсюдження карт "__________".

Номінал - номінал Карти, виражений в хвилинах, нанесений на Карту.

Ціна – ціна послуг, які Користувач може отримати за допомогою Картки, придбаної у Агента.

Мінімальна партія - мінімальна сума одноразового замовлення партії Карт Агентом у Принципала (без обліку податків і зборів).

Пеня - неустойка в розмірі __% (___________) від суми боргу за кожен день прострочення оплати.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Принципал уповноважує Агента поширювати від імені та за рахунок Принципала Карти Користувачам на Території за цінами, визначеними Принципалом, а також вести розрахунки з Користувачами. При цьому відповідальність перед Користувачами за якість Послуг Принципала, що надаються за допомогою карток, і виконання умов ліцензій, передбачену законодавством України і виданими ліцензіями, несе Принципал.

1.2. Розірвання або припинення цього Договору з будь-яких підстав не тягне змін або розірвання правовідносин Принципала з Користувачами. Агент не має права ні протягом терміну дії цього Договору, ні після розірвання або припинення цього Договору з будь-яких підстав перешкоджати Принципалу в наданні Послуг Користувачам.

1.3. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами. Кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з попереднім, за ___ (__________) днів, письмовим повідомленням іншої Сторони, проведенням повних взаєморозрахунків, поверненням Принципалу Агентом непоширених Карт та наданням Агентом Принципалу всіх документів, передбачених цим Договором.

1.4. У разі невиконання або неналежного виконання Агентом своїх зобов'язань за цим Договором Принципал має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Агента за ____ (________) днів, вимагати від Агента оплати поширених Карт на умовах цього Договору, повернення непоширених Карт та надання всіх документів, передбачених цим Договором.

1.5. Усі взаємовідносини між Сторонами, не обумовлені в цьому Договорі, повинні бути регламентовані окремо.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент має право:

а) протягом терміну дії цього Договору з метою поширення Користувачам від імені Принципала Карт на Території направляти Принципалу лист-замовлення за зразком, наведеним у Додатку N 3 до цього Договору, з метою отримання від Принципала партії Карт з числа визначених Принципалом згідно з Додатком N 1 до цього Договору для розповсюдження Агентом;

б) використовувати рекламні матеріали Принципала для сприяння у поширенні Карт;

в) з метою виконання цього Договору укладати з субагентами договори на розповсюдження карт "____________" Принципала на Території;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: