Головна Агентський договір Агентський договір про залучення клієнтів на банківське обслуговування

Субота, 30 липня 2011, 08:52

Агентський договір

про залучення клієнтів на банківське обслуговування

м. ________________ "___"___________ 2011 р.

________________, іменоване надалі "Принципал", в особі ___________, діючого на підставі __________, з однієї сторони і ___________________, іменоване надалі "Агент", в особі _______________________, діючого на підставі ___________, з іншої сторони уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент приймає на себе зобов'язання здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала дії по залученню юридичних осіб на банківське обслуговування у Принципала. За виконання зазначеного доручення Принципал сплачує Агенту винагороду відповідно до умов цього Договору.

1.2. Доручення вважається виконаним Агентом, якщо організація, спрямована ним Принципалу відповідно до п. 1.1 цього Договору, уклала з Принципалом договір банківського рахунку або інший договір на надання банківських послуг.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язується:

2.1.1. Відповідно до доручення Принципала здійснювати пошук потенційних клієнтів Принципала - юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) і проводити з ними переговори з метою відкриття у Принципала або переведення до нього їх банківських рахунків.

2.1.2. У разі успішного проведення переговорів і отримання згоди керівництва організації на відкриття або переведення банківського рахунку видати такій організації направлення (Додаток N 1).

2.1.3. Протягом _____ днів після закінчення чергового місяця представляти Принципалу звіти про виконання цього доручення (Додаток N 2).

До звіту Агента повинні бути додані необхідні докази витрат, здійснених Агентом за рахунок Принципала.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: