Головна Агентський договір Агентський договір на залучення клієнтів для організації юридичного обслуговування

Субота, 30 липня 2011, 09:25

Агентський договір

на залучення клієнтів для організації юридичного обслуговування

м. _____________ "___"___________ 2011 р.

_____________, надалі іменується "Принципал", в особі ___________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і ___________, іменований надалі "Агент", в особі ____________, який діє на підставі __________, з іншої сторони, разом іменовані "сторони" , уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент приймає на себе зобов'язання здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала залучення організацій та громадян (у тому числі індивідуальних підприємців) для їх юридичного обслуговування у Принципала. За виконання зазначеного доручення Принципал сплачує Агенту винагороду відповідно до умов цього Договору.

1.2. Доручення вважається виконаним, якщо організація або громадянин, спрямовані Агентом до Принципала відповідно до п. 1.1 цього Договору, уклали з Принципалом договір на надання юридичних чи інших консультаційних послуг.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язується:

2.1.1. Відповідно до доручення Принципала здійснювати пошук потенційних клієнтів Принципала - юридичних і фізичних осіб і проводити з ними переговори з метою залучення їх як клієнтів на юридичне обслуговування у Принципала.

2.1.2. Протягом _____ днів після закінчення чергового місяця представляти Принципалу звіти про виконання цього доручення (Додаток N 2).

До звіту Агента повинні бути додані необхідні докази витрат, здійснених Агентом за рахунок Принципала.

Принципал, що має заперечення щодо звіту Агента, повинен повідомити про них Агенту протягом ___ (________) днів з дня отримання звіту. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим Принципалом.

2.1.3. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Оплата всіх витрат Агента з виконання цього Договору здійснюється за рахунок Принципала.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: