Головна Агентський договір Агентський договір на пошук покупців на товари Принципала без права їх продажу Агентом

Субота, 30 липня 2011, 16:13

Агентський договір

на пошук покупців на товари Принципала без права їх продажу Агентом

м. ______________ "___"__________ 2011 р.

________________, іменоване надалі "Принципал", в особі __________________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, і ________________, іменований надалі "Агент", в особі ____________________, який діє на підставі ____________________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Агент зобов'язується здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала такі дії:

- здійснювати пошук покупців на продукцію Принципала;

- збирати замовлення покупців продукції Принципала і направляти їх Принципалу;

- виконувати інші необхідні дії для залучення покупців на продукцію Принципала відповідно до умов цього договору, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за виконання цього доручення.

1.2. Агент не має права укладати договори купівлі-продажу з покупцями продукції Принципала.

1.3. Агент виконує доручення, вказане в п. 1.1 цього договору, на території _____________. Агент також має право здійснювати діяльність за цим договором на територіях розташування торгових ярмарків, виставок-продажів. Виплата винагороди Агенту в цьому випадку здійснюється відповідно до п. 3.2 цього договору.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. У рамках виконання доручення, зазначеного в п. 1.1 цього договору, Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

2.1.1. Здійснювати залучення покупців на продукцію Принципала шляхом:

- розміщення зразків продукції Принципала в _________________, на ярмарках, виставках-продажах і на інших аналогічних заходах за погодженням з Принципалом. Зразки продукції, а також рекламні матеріали (проспекти і т.д.), передані для зазначених цілей Агенту, є власністю Принципала, надаються ним безкоштовно і підлягають поверненню у разі припинення договору;

- розміщення рекламної інформації у періодичних виданнях ______________________ за погодженням з Принципалом. Витрати на рекламу не повинні перевищувати ___% від вартості продукції, проданої Принципалом за замовленнями, переданим йому Агентом протягом ___________, і оплачуються Принципалом.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: