Головна Агентський договір Агентський договір на експорт товару за кордон (спрощена форма)

Субота, 30 липня 2011, 16:34

Агентський договір

на експорт товару за кордон

м. _______________ "___"_________ 2011 р.

____________________, надалі іменується "Принципал", в особі _________________, діючого на підставі __________________, з однієї сторони, і ____________________, надалі іменується "Агент", в особі ___________, що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент приймає на себе зобов'язання з продажу виробленого Принципалом товару, зазначеного в п. 1.2 цього договору, за кордоном.

1.2. Принципал є виробником наступного товару (далі - "Товар").

Найменування Товару: _______________.

Характеристика Товару: ____________ (вказуються колір, розмір, габарити, номер і т.д.).

Сертифікат відповідності: ______________________________ (у разі наявності сертифіката вказується його номер, дата отримання, ким виданий).

Принципал здійснює виробництво зазначеного Товару на підставі патенту, зареєстрованого ______________ "___"_________ ____ р., N ______ (дана умова зазначається у разі наявності патенту).

1.3. При виконанні доручення, зазначеного в п. 1.1 цього договору, Агент діє від імені та за рахунок Принципала. Відповідальність Агента за збереження Товару настає з дня отримання Товару зі складу Принципала.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язується:

2.1.1. Відповідно до доручення Принципала здійснювати за кордоном пошук потенційних покупців (юридичних і фізичних осіб) для продажу їм Товару.

2.1.2. Укладати з юридичними та фізичними особами (нерезидентами) від імені Принципала договори купівлі-продажу Товару.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: