Субота, 02 квітня 2011, 19:11

ДОГОВІР

м.Київ «___»____________ 2011 р.

______________________, надалі іменоване «Продюсер», в особі ________________________, що діє на підставі ________________________, з одного боку, і ____________________, іменований надалі «Сценарист», з іншого боку, спільно іменовані надалі «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сценарист передає Продюсеру в повному обсязі виключне право на створений ним літературний сценарій під назвою «________________________» (іменований надалі «Сценарій») і виключне право на створювані на основі (з використанням) Сценарію аудіовізуальні твори.

1.2. Перший аудіовізуальний твір, який Продюсер планує створити на основі (з використанням) Сценарію - ______________________ під робочою (попередньою) назвою _____________________________ (іменований надалі «Фільм»).

Сценарист зобов'язується при необхідності вносити зміни та / або доповнення в Сценарій та вчиняти інші дії, пов'язані зі створенням Фільму на основі (з використанням) Сценарію.

2. Гарантії

2.1. Сценарист гарантує, що Сценарій написаний ним особисто, не містить запозичень з творів третіх осіб, не містить відомостей, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію третіх осіб, не порушує іншим чином права і законні інтереси третіх осіб.

У разі пред'явлення Продюсеру або третій особі, якій будуть передані право (права) на використання Сценарію або створених на основі (з використанням Сценарію) претензій і позовів щодо порушення авторських чи інших прав третіх осіб, Сценарист приймає на себе зобов'язання щодо їх врегулювання і несе відповідальність за такими претензіями та позовами.

2.2. Сценарист гарантує, що на момент укладення цього Договору він не пов'язаний жодними зобов'язаннями і йому невідомі які-небудь обставини, які перешкоджають Сценаристові укласти цей Договір і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання.

2.3. Сценарист заявляє і гарантує, що на момент укладення цього Договору має в своєму розпорядженні переданими у нього правами, і що зазначені права не будуть їм передані третім особам ні на яких умовах.

2.4. Сценарист зобов'язується не робити дій, які можуть перешкодити Продюсеру в реалізації переданих йому за цим Договором прав, в тому числі зобов'язується не створювати самостійно або давати дозвіл третім особам на створення творів з використанням сюжету, персонажів, діалоги та інших елементів Сценарію без отримання письмової згоди Продюсера .

3. Передача, доопрацювання Сценарію та участь у роботі над Фільмом

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: