Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський договір замовлення

Вівторок, 05 квітня 2011, 15:44

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ЗАМОВЛЕННЯ

м. _______________ "___" __________ 2011 р.

________________________, яке іменоване надалі "Замовник", в особі ________________________, який діє на підставі _____________________, з одного боку, і ______________________, який іменований в подальшому "Автор", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Автор зобов'язується створити _________________________, відповідаючий критеріям, зазначених у п. 1.2 (далі - Твір), і передати Замовнику виключні авторські права на використання Твору в обумовлених цим Договором межах та на визначений Договором строк, а Замовник за створення Твору і надання виключних прав на нього сплачує Авторові винагороду.

Під використанням в цьому Договорі розуміється реалізація Твору в якості товару або інше його використання в цивільному обороті в межах, передбачених Договором.

1.2. Характеристики Твору:

___________________________________

___________________________________

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Автор зобов'язується створити Твір протягом _______ з моменту підписання цього Договору.

2.2. Автор зобов'язується створити Твір своїми силами і засобами і гарантує наявність у нього авторських прав на Твір.

2.3. Початковий варіант Твору передається у вигляді ____________________ і приймається Замовником за актом приймання-передачі, що підписується обома Сторонами.

Замовник зобов'язується розглянути поданий варіант Твору і сповістити Автора або про схвалення роботи, або про необхідність внесення поправок і доопрацювань з зазначенням необхідних виправлень.

При отриманні вказівки Замовника про внесення поправок і доробок Автор зобов'язується в узгоджені терміни внести необхідні виправлення і повторно подати Твір.

При отриманні схвалення Замовника Сторони складають акт приймання-передачі Твору. З моменту підписання зазначеного акту Сторонами права на Твір, зазначені у п. 2.4, вважаються переданими Замовнику.

2.4. Автор надає Замовнику такі виключні права на створюваний Твір:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: