Головна Договори з інтелектуальної власності Договір авторського замовлення на створення музичного твору з передачею виключного права

Понеділок, 08 серпня 2011, 20:45

ДОГОВІР АВТОРСЬКОГО ЗАМОВЛЕННЯ

на створення музичного твору з передачею виключного права

м._________________ "___"__________ 2011 р.

_________________________, надалі іменується "Замовник", в особі ____________________, який діє на підставі ______________________, з однієї сторони, і ________________________, іменований надалі "Автор", з іншої сторони, разом іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Автор приймає на себе зобов'язання створити своєю творчою працею і передати Замовнику музичний твір __________________________________, (вказати вид, форму, жанр, обсяг, структуру, назва та інші характеристики музичного твору) іменований надалі "Твір", у термін до "___"_________ ____ р., а Замовник зобов'язується прийняти його і сплатити Автору винагороду у порядку і на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Автор зобов'язується передати Замовнику виключне право на Твір у повному обсязі.

1.3. Право на Твір, вказане в п. 1.2 цього договору, передається Автором Замовнику з моменту підписання акту здачі-приймання готового Твору.

1.4. Замовник зобов'язується виплатити Авторові винагороду за передачу прав на Твір у порядку і на умовах, передбачених цим договором.

2. Права та обов'язки сторін, ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ СТВОРЕНОГО ТВОРИ

2.1. Автор зобов'язується створити і передати Замовнику готовий Твір в належній формі, у вигляді: _____________________________  (вказати в якому вигляді), в термін, встановлений п. 1.1 цього договору. У випадку, якщо в термін, встановлений п. 1.1 цього договору, Твір не готовий до передачі Замовнику, Автору встановлюється додатковий пільговий термін _____________ (не менше 1 / 4 від основного строку, встановленого для виконання договору Автором).

2.2. Замовник має право на будь-якому етапі створення Твору знайомитися у Автора з ходом робіт з його створення.

2.3. В ході роботи над створенням Твору Автор має право відступити від умов і характеристик Твору, встановлених цим договором, якщо дана зміна початкового задуму і характеристик, на думку Автора, збагатить і прикрасить Твір. Будь-який відступ і зміну вимог і умов цього договору, в тому числі зміна характеристик і властивостей Твору, Автор попередньо погоджує з Замовником, направивши йому проект змін у вигляді _________________________, з письмовим поясненням і обгрунтуванням необхідності внесення таких змін. У випадку, якщо Замовник погоджується з коригуванням Автором первинних умов, сторонами підписується відповідна додаткова угода про зміну умов цього договору. У випадку, якщо Автор і Замовник не приходять до згоди про необхідність коригування початкового задуму, цей договір може бути розірваний за згодою сторін або в односторонньому порядку кожною зі сторін.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: