Головна Договори з інтелектуальної власності Договір авторського замовлення на створення збірника форм і зразків документів з передачею права на використання результату

П'ятниця, 12 серпня 2011, 20:14

ДОГОВІР

авторського замовлення на створення збірника форм і зразків документів з передачею права на використання результату

м. __________________ "___"___________ 2011 р.

_________________________, надалі іменується "Замовник", в особі ______________, який діє на підставі ________________, з однієї сторони, і __________________, іменоване надалі "Автор", з іншої сторони, разом іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Автор зобов'язується за завданням Замовника на основі зібраних і підготовлених ним матеріалів розробити форми та зразки документів по темі :________________________________ (вказати тему, назви, обсяг і інші характеристики форм, зразків документів), іменовані надалі "Зразки документів", і передати Замовнику права на їх використання на умовах і в обсязі, визначених цим договором, а Замовник зобов'язується прийняти результат робіт і сплатити Автору винагороду в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Зразки документів готуються відповідно до завдання, що є невід'ємною частиною цього договору (Додаток N ___) і повинні відповідати наступним вимогам: ______________________________ (тема, структура, обсяг, короткий зміст і інші необхідні дані зразків документів).

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Автор зобов'язується створити Зразки документів у терміни, встановлені календарним планом (Додаток N ____ до цього договору).

2.2. Автор зобов'язується створити Зразки документів своїми силами і засобами.

2.3. Автор має право відступити від встановлених в цьому договорі і завданні Замовника умов, якщо дана зміна первісних характеристик і вимог, на думку Автора, поліпшить зміст Зразків документів. Будь-який відступ і зміну вимог і умов цього договору, в тому числі, зміна характеристик Зразків документів, Автор попередньо погоджує з Замовником, направивши йому обгрунтований проект змін у письмовому вигляді. У випадку, якщо Замовник погоджується з коригуванням Автором первинних умов, Сторонами підписується відповідна додаткова угода про зміну умов цього договору. У випадку, якщо Автор і Замовник не приходять до згоди про необхідність коригування первинних вимог, цей договір може бути розірваний за згодою Сторін або в односторонньому порядку будь-якої Сторони.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: