Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський договір замовлення (з подальшим відчуженням замовнику виключного права на створений твір)

Неділя, 21 серпня 2011, 06:10

Авторський договір замовлення

м._____________ «___»_________2011 р.

____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, країна), паспорт _____ ________________ виданий _____________________________, іменований надалі Автор, з однієї сторони, і ____________________ (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, країна), іменоване надалі Замовник, з іншої сторони, а разом іменуються Сторони, приймаючи до уваги, що:

а) Автор раніше створював результати інтелектуальної діяльності в області _____________________________ і висловлює готовність створити твір, що відповідає вимогам цього договору;

б) на твір, що є предметом цього договору, не оформляються охоронні документи і права Автора на нього не підлягають державній реєстрації;

в) Замовник бажає придбати вказаний твір на умовах цього договору і з моменту придбання матиме право використовувати такий твір на свій розсуд будь-яким способом, який не суперечить закону і розпоряджатися ним на власний розсуд, домовилися про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Наступні терміни, які використовуються в цьому договорі, означають:

1.1. Твір - ________________________________________(повний опис майбутнього твору) далі іменоване твір. Твір буде вперше оприлюднений шляхом _____________________ (спосіб оприлюднення) в Україні в _____________________(видання і т.п.).

Для виникнення, здійснення і захисту авторських прав не вимагається реєстрація твору чи дотримання будь-яких інших формальностей.

1.2. Матеріальний носій - твір після створення передається Замовнику на _____________________ (матеріальний носій, в якому виражено твір). Матеріальний носій твору передається Замовнику у власність.

1.3. Момент переходу права на твір - твір і виключне право на твір переходять від Автора до Замовника в момент передачі його за актом (договором може бути передбачено інше).

1.4. Автор – фізична особа, творчою працею якого буде створено твір.

1.5. Документація - опис, креслення, чорнові записи, пов'язані з створенням твору і необхідні для його використання. Документація передається одночасно з твором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Автор зобов'язується на замовлення Замовника створити обумовлений цим договором Твір і передати його Замовнику у власність на зазначеному в п. 1.2 договору матеріальному носії.

Одночасно з передачею такого твору Автором буде відчужено Замовнику виключне право на новостворений Твір.

2.2. Автор зобов'язується на прохання Замовника надавати йому всіляке сприяння у використанні твору після його передачі.

2.3. Твір Замовнику необхідно для ____________________________(інтерес Замовника до предмета договору, який він втрачає при порушенні терміну виконання договору).

2.4. Всі витрати по створенню, оприлюдненню та передачі твору Автор несе за рахунок винагороди. (Договором може бути передбачено інше.)

3. ГАРАНТІЇ СТОРІН

3.1. Автор гарантує:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: