Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський договір замовлення твору архітектури (містобудування чи садово-паркового мистецтва)

Субота, 03 вересня 2011, 05:16

Авторський договір замовлення

твору архітектури   

м.___________  «___»__________2011 рік

________________________________(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, країна), паспорт: _______________, виданий: _____________________________________, іменований надалі - "Автор", з однієї сторони і _________________________ (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, країна), іменований надалі "Замовник", з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», приймаючи до уваги, що:

а) Автор раніше створював результати інтелектуальної діяльності в галузі архітектури (містобудування чи садово-паркового мистецтва) і висловлює готовність створити твір, що відповідає вимогам сьогодення договору;

б) на твір, що є предметом цього договору, не оформляються охоронні документи і права Автора на нього не підлягають державної реєстрації;

в) Замовник бажає придбати вказане твір на умовах цього договору і з моменту придбання матиме право використовувати такий твір на свій розсуд будь-яким способом, який не суперечить закону і розпоряджатися ним,

домовилися про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Наступні терміни, які використовуються в цьому договорі, означають:

1.1. Твір - _________________________________________________ (повний опис твору архітектури (містобудування або садово-паркового мистецтва) далі іменоване "твір". Твір буде вперше оприлюднено шляхом ______________________ в Україні в ________________ (місце будівництва або друковане видання і т.п.).

Для виникнення, здійснення і захисту авторських прав не вимагається реєстрація твору чи дотримання будь-яких інших формальностей.

1.2. Матеріальний носій - твір після створення передається Замовнику на ______________________________________________ (вказати матеріальний носій, в якому виражено твір).

Матеріальний носій твору передається Замовнику у власність.

1.3. Момент переходу права на твір - твір і виключне право на твір переходять від Автора до Замовника в момент передачі по акту (угодою сторін може бути передбачено інше).

1.4. Автор – фізична особа, творчою працею якого буде створено твір.

1.5. Документація - опис, креслення, чорнові записи, пов'язані із створенням твору і необхідні для його використання.

Документація передається одночасно з твором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Автор зобов'язується на замовлення Замовника створити обумовлений цим договором твір і передати його Замовнику у власність на зазначеному в п. 1.2 договору матеріальному носії.

Одночасно з передачею такого твору Автором буде відчужено виключне право на новостворений твір у повному обсязі Замовнику.

2.2. При цьому Замовнику буде належати виключне право використовувати твір в будь-якій формі і будь-яким способом, який не суперечить закону, в тому числі шляхом розробки документації для будівництва.

2.3. Використання твору здійснюється Замовником при будівництві та експлуатації таких об'єктів:

- _____________________________________________________________________

(Найменування об'єктів)

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

Твір, креслення, технічні умови та інші документи, підготовлені Автором відповідно до умов цього договору (контракту), не можуть бути використані Замовником на інших об'єктах, прибудовах, крім перерахованих об'єктів, (інше може бути встановлено договором).

2.4. Проект і виконана на його основі документація для будівництва можуть бути використані повторно тільки за згодою автора проекту.

2.5. За автором збережуться невідчужувані права.

2.6. Автор зобов'язується на прохання Замовника надавати йому всіляке сприяння у використанні твору після його передачі.

2.7. Твір Замовнику необхідний для будівництва _______________________________   (об'єкт архітектури (містобудування чи садово-паркового мистецтва), а також інтереси Замовника _____________________________________, при порушенні яких з боку Автора                   Замовник втрачає інтерес до договору.

2.8. Всі витрати по створенню твору Автор несе самостійно (договором може бути передбачено інше).

2.9. До передачі Замовнику Автор має право виключної власності на будь-який патент, модель, програму розрахунку або технологічний процес, які були розроблені під час проведення робіт в рамках договору (контракту). Це однаковою мірою відноситься і до будь-яких програмних засобів, розроблених на основі проведених робіт за договором.

2.10. Подання або розсилка Замовником креслень, технічних умов та інших документів, підготовлених Автором у відповідь на офіційні запити державних органів управління та інших організацій, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією цього об'єкта, не розглядаються як обмеження прав Автора.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: