Головна Договір банківського вкладу (депозиту) Договір банківського вкладу до запитання (депозитний договір) з вкладником - юридичною особою

Понеділок, 21 листопада 2011, 08:40

Договір

банківського вкладу до запитання (депозитний договір)

м. _______________ "___"________ 2011 р.

____________________, ліцензія НБУ N ________ від "___"_______ ____ року, надалі іменується "Банк", в особі __________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони, і ___________________, надалі іменується "Вкладник", в особі _____________________, який діє на підставі ________________, з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Банк зобов'язується прийняти від Вкладника грошові суми (вклад), повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому Договором.

1.2. Цей Договір укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання).

1.3. Банк нараховує відсотки на вклад у розмірі ____% річних. Нарахування відсотків починається з дня, наступного за днем ​​внесення відповідної суми вкладу, по день, що передує її поверненню або списанню з рахунку на інших підставах.

1.4. Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються Вкладнику на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, тобто ___ числа. Не затребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки.

1.5. Договір укладається на невизначений строк.

1.6. Банк зобов'язується відкрити _________ рахунок (вказати вид рахунку) не пізніше _________ після надання Клієнтом в Банк заяви з обов'язковими додатками на відкриття банківського рахунку, яка розглядається в якості оферти і здійснення Банком конклюдентних дій з відкриття рахунку, які розглядаються в якості акцепту.

1.7. Договір вважається укладеним з моменту підписання і внесення Клієнтом на свій рахунок суми не менше ____ (__________) гривень.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Банк зобов'язаний:

- відкрити на ім'я Вкладника депозитний рахунок N ________ не пізніше ________ після надання необхідних документів на наступних умовах: ______________. Перелік документів вказаний в Додатку;

- в будь-який час приймати від Вкладника будь-які грошові суми і зараховувати їх на зазначений депозитний рахунок;

- нараховувати передбачені п. 1.3 Договору відсотки на вклад;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: