Головна Договір банківського рахунка

Договір банківського рахунка зразок
1 4725
2 4259
3 4723
4 6698
 

Поняття
За договором банківського рахунка банк (інша кредитна організація) зобов'язується приймати і зараховувати що надходять на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

 Договір банківського рахунка є договором консенсуальним, двостороннім і оплатним. Консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення угоди з усіх істотних умов; двостороннім, оскільки на обох сторонах лежать і права, і обов'язки; оплатним, оскільки виконанню обов'язку однією із сторін протистоїть зустрічне надання. За загальним правилом кожен клієнт має право мати необмежену кількість банківських рахунків в будь-якій валюті і в будь-якому банку.
Предмет
Предметом договору банківського рахунка можна назвати грошову суму на рахунку, що змінюється відповідно до розпоряджень клієнта або перелік дій банку щодо зарахування (прийняття) грошових коштів на рахунок клієнта і здійснення на вимогу останнього різного роду банківських операцій: перерахування коштів на інший рахунок, розрахунково-касове обслуговування і тощо

 Договір банківського рахунка, за загальним правилом, є публічним договором, тому банк не вправі відмовити у відкритті рахунка, у вчиненні певних операцій, на які він уповноважений установчими документами і ліцензією. Винятком із загального правила є випадки, коли у банку немає можливості прийняти особу на обслуговування або коли така відмова допускається законом і іншими правовими актами. При необгрунтованій відмові банку від укладення договору клієнт має право звернутися до суду з вимогою про спонукання банку до укладення договору та про відшкодування заподіяних цим збитків.
Сторони
Сторонами договору банківського рахунка є банк або небанківська кредитна організація при наявності у них ліцензії на здійснення цього виду банківських операцій і клієнт.

За загальним правилом клієнтом за договором банківського рахунку може бути будь-яка фізична або юридична особа, а також індивідуальний підприємець. Однак клієнтом з різних видів рахунки можуть бути:

 1. за розрахунковими рахунками: юридичні особи, які не є кредитними організаціями та індивідуальні підприємці;
 2. за поточними рахунками: фізичні особи для здійснення операцій, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або приватною практикою;
 3. за бюджетними рахунками: юридичні особи, які здійснюють операції з коштами бюджетів усіх рівнів бюджетної системи;
 4. за кореспондентськими рахунками: кредитні організації;
 5. за рахунками довірчого управління: довірчі управляючі для здійснення розрахунків, пов'язаних з діяльністю по довірчому управлінню;
 6. за депозитними рахунками: суди, підрозділи державної виконавчої служби, правоохоронні органи, нотаріуси для зарахування коштів, що надходять в тимчасове розпорядження;
 7. по рахунках за вкладами: фізичні та юридичні особи для обліку грошових коштів, що розміщуються в банках з метою отримання доходів у вигляді відсотків, що нараховуються на суму розміщених грошових коштів.
Умови
Істотними умовами договору банківського рахунка є:

 1. предмет. Предметом виступає грошова сума на рахунку, що змінюється відповідно до розпоряджень клієнта;
 2. вартість банківських послуг і терміни їх виконання, в тому числі терміни обробки платіжних документів;
 3. майнова відповідальність сторін за порушення договору банківського рахунку, включаючи відповідальність за порушення зобов'язань за термінами здійснення платежів;
 4. порядок розірвання договору банківського рахунку;
 5. інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

Додатковими умовами договору банківського рахунка є:

 1. можливість кредитування рахунку;
 2. перелік послуг і тарифи на дані послуги банку;
 3. можливість провести залік зустрічних вимог банку до клієнта, пов'язані з кредитуванням рахунка і оплатою послуг банку, а також вимоги клієнта до банку про сплату відсотків за користування коштами;
 4. нарахування відсотків банком за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта;
 5. терміни операцій за рахунком;
 6. і інші.
Форма
Договір банківського рахунка має укладатися в простій письмовій формі. Укладення договору банківського рахунка може відбуватися шляхом підписання єдиного документа (у формі договору приєднання на стандартному бланку або шляхом подачі клієнтом заяви з додатками (оферти) і вчинення на заяві дозвільного напису керівника банку (акцепту)).