Головна Договір банківського рахунка Договір банківського рахунка

П'ятниця, 08 жовтня 2010, 16:13

ДОГОВІР

БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА

м._____________            "___" ____________ 20__ р.

______________________________, (найменування банку) в особі _______________________, посада керівника або його заступника, П.І.П.), який діє на підставі ______________________________ (Статуту, довіреності), іменується надалі "Банк", з одного боку, і __________________________ (повне найменування підприємства або організації) в особі _____________________________ (посада керівника, П.І.П.), який діє на підставі _______________________________, (Статуту, положення, довіреності) іменується надалі "Клієнт", з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Банк зобов'язується приймати і зараховувати грошові кошти, які поступають на рахунок, відкритий Клієнту, відповідно до п. 2.1 цього договору, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Банк зобов'язується:

2.1.1 Відкрити Клієнту розрахунковий рахунок протягом ___________ банківських днів з дня подання до Банку документів, зазначених у переліку документів, що подаються до Банку для відкриття розрахункового рахунку, який є невід'ємною частиною цього договору.

2.1.2 Зараховувати на цей рахунок грошові кошти, які надходять Клієнту.

2.1.3. Приймати від Клієнта і видавати йому або за його дорученням іншим особам готівкові грошові кошти.

2.1.4. Банк сплачує Клієнту за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, відсотки в розмірі _____% річних від грошових сум, що знаходяться на розрахунковому рахунку Клієнта, в останній день кожного _________________ (місяця, року), які зараховуються на розрахунковий рахунок Клієнта протягом ____ днів.

2.2. Банк має право:

2.2.1. Використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

2.3. Клієнт зобов'язується:

2.3.1. Давати Банку доручення на проведення операцій по розрахунковому рахунку в межах правоздатності, визначеної його статутом і іншими установчими документами.

3. Відповідальність сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: