Головна Договір банківського рахунка Договір банківського рахунку (договір на розрахунково-касове обслуговування)

Неділя, 20 листопада 2011, 09:10

Договір

банківського рахунку

м. ________________ "___"_________ 2011 р.

________________, надалі іменується "Банк", в особі _______________, який діє на підставі _____________, з однієї сторони, і _______________, іменоване надалі "Клієнт", в особі _____________________, який діє на підставі _________________, з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Клієнту розрахунковий рахунок N _______ та зобов'язується приймати і зараховувати поступаючі на рахунок грошові кошти, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком, які відповідають чинному законодавству.

1.2. Клієнт зобов'язується зберігати свої грошові кошти на рахунку в Банку та розпоряджатися ними у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.3. Банк зобов'язується відкрити _________ рахунок (вказати вид рахунку) не пізніше _________ після надання Клієнтом в Банк заяви з обов'язковими додатками на відкриття банківського рахунку, яка розглядається в якості оферти і здійснення Банком конклюдентних дій з відкриття рахунку, які розглядаються в якості акцепту.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

2.1. Банк відкриває Клієнту розрахунковий рахунок N ____ протягом ___ днів після подання Клієнтом необхідних для оформлення документів. Перелік документів вказаний в Додатку.

2.2. Банк зобов'язується надати Клієнту комплекс послуг з розрахунково-касового обслуговування відповідно до чинного законодавства, в тому числі:

- вести в установленому порядку облік грошових коштів на рахунку Клієнта;

- зараховувати на рахунок Клієнта суми, що надходять;

- виконувати розпорядження Клієнта про здійснення платежів з його рахунку;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: