Головна Договір банківського рахунка Договір банківського рахунку з умовою кредитування рахунку

Понеділок, 21 листопада 2011, 08:03

Договір

банківського рахунку з умовою кредитування рахунку

м. ________________ "___"__________ 2011 р.

__________________, надалі іменується "Банк", в особі ________________, який діє на підставі __________________, з однієї, сторони і ________________, надалі іменується "Клієнт", в особі ________________________________, який діє на підставі _________________, з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Банк відкриває Клієнту розрахунковий рахунок N _________ і зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти, які надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком, які відповідають чинному законодавству.

1.2. Банк має право використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

1.3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів Клієнта і встановлювати інші не передбачені законом обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд.

1.4. Банк зобов'язується відкрити _________ рахунок (вказати вид рахунку) не пізніше _________ після надання Клієнтом в Банк заяви з обов'язковими додатками на відкриття банківського рахунку, яка розглядається в якості оферти і здійснення Банком конклюдентних дій з відкриття рахунку, які розглядаються в якості акцепту.

2. ПОСВІДЧЕННЯ права розпоряджатися грошовими сумами, що знаходяться на рахунку

2.1. Права осіб, які здійснюють від імені Клієнта розпорядження про перерахування і видачу коштів з рахунку, засвідчуються Клієнтом шляхом надання Банку таких документів, передбачених законом, банківськими правилами та цим договором: ________________. Перелік документів вказаний в Додатку.

2.2. Клієнт має право дати розпорядження Банку про списання грошових коштів з рахунку на вимогу третіх осіб, в тому числі пов'язаному з виконанням Клієнтом своїх зобов'язань перед цими особами. Банк приймає ці розпорядження за умови зазначення в них у письмовій формі необхідних даних, що дозволяють при пред'явленні відповідної вимоги ідентифікувати особу, яка має право на його пред'явлення.

2.3. За цим договором дозволяється посвідчення права розпорядження грошовими сумами, які перебувають на рахунку, електронними засобами платежу та іншими документами з використанням в них аналогів власноручного підпису, кодів, паролів та інших засобів, які підтверджують, що розпорядження дано уповноваженою особою.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: