Головна Договір банківського рахунка Договір банківського рахунку та розрахунково-касового обслуговування організації-резидента у валюті України

Неділя, 04 грудня 2011, 09:17

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

та розрахунково-касового обслуговування організації-резидента у валюті України

м. ____________ "___"___________ ____ р.

__________, іменований надалі "Банк", в особі ___________________, що діє на підставі _________________, з однієї сторони і ______________, ________ (назва країни походження), надалі іменується "Клієнт", в особі ______________, що діє на підставі _________________, з іншої сторони уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Клієнту розрахунковий рахунок у валюті України N ________ (далі - Рахунок) і здійснює розрахунково-касове обслуговування, а Клієнт приймає і оплачує послуги Банку на умовах і в порядку, які передбачені цим Договором та Тарифами Банку.

1.2. Під розрахунково-касовим обслуговуванням розуміється прийом та зарахування на Рахунок Клієнта коштів, які надходять до нього, виконання доручень Клієнта про перерахування і видачу коштів з Рахунку Клієнта, а також проведення інших банківських операцій по Рахунку, передбачених цим Договором.

1.3. Надання інших послуг, що не відносяться безпосередньо до розрахунково-касового обслуговування (кредитування, факторинг, лізинг, купівля, розміщення та зберігання цінних паперів, операції з управління коштами Клієнта, операції по вкладу / депозиту та інші операції), здійснюється Банком на підставі окремих договорів (угод) з Клієнтом.

1.4. Терміни, що застосовуються в Договорі:

- "Банківський день" - встановлений Банком період часу, протягом якого Банк здійснює обслуговування Клієнта;

- "Операційний день" - встановлений Банком період часу, протягом якого Банк приймає від Клієнта розрахункові (платіжні) документи поточним днем.

2. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ І РЕЖИМ РАХУНКУ

2.1. Банк відкриває Клієнту Рахунок на підставі письмової заяви встановленого зразка не пізніше банківського дня, наступного за днем ​​надання зазначеної заяви з усіма необхідними належно оформленими документами, які вимагаються у відповідності з чинним законодавством України, нормативними актами НБУ і правилами, визначеними і встановленими Банком.

2.2. При здійсненні операцій по Рахунку Сторони керуються чинним законодавством України, нормативними актами НБУ, що застосовуються в банківській практиці звичаями ділового обороту, внутрішніми документами Банку та цим Договором.

2.3. Платежі за Рахунком Клієнта здійснюються в межах кредитового залишку коштів на його Рахунку, якщо інше не встановлено угодою між Клієнтом та Банком.

2.4. Списання коштів з Рахунку Клієнта здійснюється на підставі належним чином оформлених розрахункових (платіжних) документів відповідно до прийнятих формами розрахунків та за певними Банком маршрутами.

2.5. Банк гарантує збереження за Клієнтом права безперешкодно розпоряджатися коштами на відкритому йому Рахунку на умовах цього Договору в рамках чинного законодавства України.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: