Головна Договір відступлення права вимоги Договір про відступлення права вимоги (цесія)

Неділя, 21 листопада 2010, 13:39

ДОГОВІР

про відступлення права вимоги

м.__________ «___» _________20__р.

ЗАТ "Назва1", іменоване надалі «Цедент», в особі _______, діючого на підставі Положення, з одного боку, і

ТОВ «Назва2», іменоване надалі «Цесіонарій», в особі генерального директора _____, який діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали цей договір (надалі - «Договір») про таке:

1. Предмет договору

1.1. Цедент передає (поступається), а Цесіонарій приймає право вимоги про стягнення з ЗАТ «Назва3» (далі по тексту - «Боржник») заборгованості в розмірі ______ гривень, що виникла в результаті невиконання останнім своїх зобов'язань за угодою від __20__ р., укладеним між Цедентом та Боржником.

1.2. Підстави виникнення і сума зазначеного в п. 1.1. Договору права вимоги до Боржника, а також стан взаємовідносин Цедента і Боржника на момент підписання цього Договору підтверджуються:

а) Виконавчим листом від 20__ р. на суму ____ гривень, виданими _______ судом м._________ на підставі свого рішення від 20__ р. у справі № ___;

б) Постановою про порушення виконавчого провадження № ___, винесеним державним виконавцем _____;

в) платіжним дорученням № __ від ____, підтверджує добровільне погашення Боржником ____ гривень з ____ гривень боргу;

г) іншими судовими та виконавчими документами, що мають відношення до предмету цього Договору.

1.3. Документи, зазначені в п. 1.2 Договору, передаються Цесіонарію протягом трьох робочих днів з дати підписання цього Договору за двостороннім Актом прийому-передачі, підписаним уповноваженими представниками Сторін.

Акт прийому-передачі документів є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток-1).

1.4. З дати підписання Акту прийому-передачі документів Цесіонарій стає кредитором Боржника в розмірі вимог, зазначеному в п.1.1 цього Договору, тобто набуває всі права, передбачені чинним законодавством щодо Боржника, а Цедент ці права втрачає.

1.5. Про заміну кредитора Сторони повідомляють _________ суд м.________ і клопочуть про зміну осіб у відкритому виконавчому провадженні.

2. Обов'язки Сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: