Головна Договір дарування Договір про пожертву

П'ятниця, 08 жовтня 2010, 18:22

ДОГОВІР

ПРО ПОЖЕРТВУ

 м. _____________         "___" ___________ 20__ р.

__________________________________ (найменування організації) іменована надалі "Пожертвувач", в особі _____________________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі ____________________________ (Статуту, наказу, довіреності), з одного боку, і некомерційна організація ___________________________ (найменування організації), іменована надалі "Обдаровуваний", в особі ________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _____________________________ (Статуту, наказу, довіреності), з іншого боку, уклали цей договір про таке.

I. Загальні положення

1.1. Пожертвувач безоплатно передає Обдаровуваному грошові кошти (благодійну пожертву) для реалізації благодійної програми ___________________________ (назва програми або конкретні розділи програми).

1.2. Цілі програми: ____________________________ (короткий опис цілей і завдань програми).

1.3. Програма і бюджет додаються до договору і є невід'ємною частиною цього договору.

1.4. Цей договір починає діяти з "___"_________20__р. Датою закінчення договору вважається дата надання підсумкового звіту Пожертвувача.

II. Порядок надання та витрачання пожертви

2.1. Загальна сума благодійної пожертви складає __________________________ грн.

2.2. Кошти, що надаються за цим договором, мають витрачатися відповідно до бюджету та у строки, передбачені програмою.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: