Головна Договір дарування Договір дарування грошей

П'ятниця, 08 жовтня 2010, 19:13

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ГРОШЕЙ

м.______________            «__»___________20__р.

Громадянин __________________________ (П.І.П.), який проживає за адресою ________________________, паспорт серії ____ № _________________, виданий «___»_______19__ р., __________________________________________ (ким виданий) іменований надалі "Дарувальник", і _____________________________ (П.І.П.), який проживає за адресою ____________________________, паспорт серії ___ №___________, виданий "___"_________19__ р., _________________________ (ким виданий), іменований надалі "Обдаровуваний", уклали цей договір про таке.

1. Дарувальник передав у дар обдаровуваному _______________ (______________) гривень.

2. Обдаровуваний в дар від Дарувальника грошову суму, зазначену в п.1 цього договору, приймає.

3. Грошова сума, зазначена в п.1 цього договору, передана Дарувальником Обдаровуваному в момент підписання даного договору.

4. Цей договір складено у двох примірниках - по одному для кожної сторони.

Підписи сторін:

Дарувальник ______________ /__________/

Обдаровуваний: ______________/_________/