Вівторок, 12 жовтня 2010, 05:51

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м. ____________          "___"________20__ р.

________________________, Іменоване надалі "Довіритель", в особі ________________________, що діє на підставі статуту, з одного боку, і __________________, іменоване надалі "Повірений", в особі ________________, що діє на підставі статуту, з іншого боку, уклали договір про наступне.

1. Повірений зобов'язується здійснювати від імені та за рахунок Довірителя повне оперативне управління готельним комплексом за адресою: м._____________, ________________, включаючи здачу приміщень в оренду, отримання грошей, забезпечення будинку гарячою і холодною водою, газом, електроенергією тощо.

2. Передоручення виконання доручення іншій особі (заступникові) без згоди Довірителя не допускається.

3. Повірений зобов'язаний виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Довірителя. Повірений вправі відступити від цих вказівок, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав своєчасної відповіді на запит.

4. Повірений також зобов'язаний:

4.1. Повідомляти Довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;

4.2 За запитом Довірителя без зволікання, але в будь-якому випадку не пізніше ніж у п'ятиденний термін подати Довірителю письмовий звіт з доданням виправдувальних документів;

4.3 Без зволікання передавати Довірителю все отримане у зв'язку з виконанням доручення останнього;

4.4. Зберігати конфіденційність відомостей, що становлять комерційну таємницю Довірителя, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням доручення.

5. Довіритель зобов'язаний:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: