Головна Договір доручення, довіреність Договір доручення на укладення договору оренди приміщення

Вівторок, 12 жовтня 2010, 06:10

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м._________       "__"__________20__р.

_________________________________, іменоване надалі "Повірений", в особі ___________________, що діє на підставі ____________________, з одного боку, і ___________________, іменоване надалі "Довіритель", в особі ________________, що діє на підставі ________________, з іншого боку, іменовані надалі "Сторони ", уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Повірений зобов'язується вчинити від імені та за рахунок Довірителя певні юридичні дії, а саме: знайти нежитлове приміщення, що відповідає зазначеним у цьому договорі вимогам, та укласти договір оренди (далі по тексту - договір оренди) цього приміщення.

1.2. Права і обов'язки по угоді, зробленої Повіреним, виникають безпосередньо у Довірителя.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Повірений зобов'язаний:

- особисто виконувати дане йому доручення;

- повідомляти Довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;

- передавати Довірителю без зволікання все отримане по угоді, здійсненій на виконання доручення;

- по виконанні доручення або у разі припинення цього договору до його виконання без зволікання повернути Довірителю довіреність, термін дії якої не закінчився, і представити звіт. До звіту додаються документи, що підтверджують витрати Повіреного, пов'язані з виконанням доручення за цим договором.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: