Головна Договір доручення, довіреність Договір доручення на здійснення юридичних дій

П'ятниця, 28 січня 2011, 07:57

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ N ____

на здійснення юридичних дій

м. ______________ "___"__________ ____ р.

___________________ (найменування організації), надалі іменується "Довіритель", в особі ________________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі ______________________ (Статуту, довіреності), з одного боку, і ______________________________ (найменування організації), іменоване надалі "Повірений", в особі ____________________________________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі ______________________________ (Статуту, довіреності), з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Довіритель доручає, а Повірений бере на себе зобов'язання здійснювати від імені та за рахунок Довірителя такі юридичні дії:

- ___________________________________________________________;

- ___________________________________________________________;

- виконувати будь-які інші дії, необхідні для виконання зобов'язань за цим договором.

1.2. Повірений зобов'язаний виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Довірителя. Вказівки Довірителя повинні бути правомірними, здійсненними і конкретними.

1.3. Права і обов'язки по операціях, вчинених Повіреним, виникають безпосередньо у Довірителя.

1.4. Повірений вправі відступити від вказівок Довірителя, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. Повірений зобов'язаний повідомити Довірителя про допущені відступи, як тільки повідомлення стало можливим.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: