Головна Договір комісії Договір комісії (загальна форма)

Субота, 27 листопада 2010, 21:37

ДОГОВІР КОМІСІЇ

м. ___________ "___"__________ 200 __ р.

_______________________, (найменування підприємства, організації, установи) надалі іменується "Комісіонер", в особі _____________________ (посада, П.І.П.), який діє на підставі __________________(Статуту, положення, довіреності), з одного боку, і ___________ (найменування підприємства, організації) надалі іменується "Комітент", в особі ________________ (посада, П.І.П.), який діє на підставі _______________ (Статуту, положення, довіреності) з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента зробити за обумовлену в договорі винагороду і за рахунок Комітента наступні операції:

а) укласти договір поставки таких товарів (далі - товар): __________________________________;

б)_______________________________________________.

1.2. Кількість, ціна, якість і асортимент товарів визначаються згідно з Додатком 1, який є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. За операції, укладені Комісіонером з третьою особою, усі права та обов'язки належать Комісіонеру, хоча б Комітент і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню цієї угоди.

1.4. Товари, придбані Комісіонером для Комітента, є власністю Комітента.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Комітент зобов'язаний:

а) прийняти від Комісіонера все виконане за дорученням;

б) оглянути набуті для нього товари Комісіонером і при виявленні недоліків негайно сповістити про них Комісіонера;

в) звільнити Комісіонера від зобов'язань, взятих ним на себе, по виконанню доручення перед третьою особою;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: