Понеділок, 29 листопада 2010, 19:41

Договір контрактації

м._________ "___"_______ 20__ р.

_________________ (найменування підприємства, організації) іменоване надалі "Виробник", в особі ________________ (П.І.П., посада), який діє на підставі _________________ (Статуту, постанови, довіреності) з одного боку, і ___________ (найменування підприємства, організації) іменоване надалі "Заготівельник", в особі ______________ (П.І.П., посада), який діє на підставі _________________ (Статуту, постанови, довіреності), з іншого боку, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Виробник зобов'язується передати вироблену ним сільськогосподарську продукцію, зазначену в п. 1.2 цього договору, надалі іменується "Продукція", Заготівельникові для продажу.

1.2. Предметом цього договору є наступна сільськогосподарська продукція:

__________________________________

__________________________________

__________________________________.

2. Обов'язки сторін

Виробник зобов'язується:

2.1. Виробити і передати Заготівельникові Продукцію видів, сортів і якості, у строки та за цінами, зазначеним у специфікації (додаток 1) *, яка є невід'ємною частиною цього договору.

2.1.1. Не пізніше ніж за ______ днів до передачі Продукції повідомити Заготівельника про її наявність, а при неможливості дотримання термінів передачі, передбачених цим договором, повідомити про це Заготівельника не пізніше ніж за ____ днів до настання строку передачі Продукції.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: