Головна Договір лізингу Договір лізингу

Вівторок, 22 березня 2011, 17:02

Договір лізингу

м.___________ "___"_______2011р.

__________________(найменування організації), іменована надалі Лізингодавець, в особі_______________________ (посада, П.І.Б.), діючого на підставі ___________ (Статуту, довіреності), з однієї сторони, і______________ (найменування підприємства, організації), іменоване надалі Лізингоодержувач, в особі_____________________ (посада, П.І.Б.), діючого на підставі________________, з другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Лізингодавець зобов'язується надати за цим договором Лізингоодержувачеві устаткування для_________________________________.

1.2. Склад (перелік) обладнання зі вказівкою технічних характеристик наведено у додатку 1.

1.3. Вартість переданого в користування обладнання становить__________ грн.

1.4. Поставка обладнання, що є предметом цього договору, буде проведена_____________________________ (найменування виробника (постачальника) "___"_________ 2011 р. в місці, зазначеному в цьому договорі.

2. Термін дії договору

2.1. Цей договір набуває чинності з дати введення Лізингоодержувачем обладнання в експлуатацію.

2.2. Термін користування обладнанням становить за цим договором________________ років.

3. Зобов'язання сторін

3.1. Лізингодавець зобов'язується:

3.1.1. Надати обладнання відповідно до договору про лізинг, укладений сторонами за цим договором "___"_____2011р.

3.1.2. Підписати протокол приймання обладнання після введення його в експлуатацію Лізингоодержувачем.

3.1.3. Укласти договір страхування обладнання на термін дії цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: