Головна Договір лізингу Договір лізингу

Вівторок, 22 березня 2011, 18:05

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ

м.____________ "___" _________ 2011р.

______________________, іменуєм__ надалі "Лізингодавець", в особі ________________, діючого на підставі __________________, з одного боку, і _____________, іменуєм__ надалі " Лізингоодержувач", в особі _________________, діючого на підставі _______________, з іншого боку, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Лізингодавець зобов'язується набути у власність вказане Лізингоодержувачем майно в визначеного ним Продавця і надати Лізингоодержувачу це майно за плату в тимчасове володіння та користування.

1.2. Лізингодавець не несе відповідальності за вибір Об'єкта лізингу та Продавця за цим договором.

1.3. Об'єктом лізингу за цим договором є:

_____________________________________

_____________________________________.

1.4. Об'єкт лізингу за цим договором, передається Продавцем безпосередньо Лізингоодержувачу в місці знаходження останнього в наступний строк: __________________.

1.5. Якщо майно, яке є об'єктом лізингу, не передано Лізингоодержувачу в строк, зазначений у пункті 1.4 цього договору, Лізингоодержувач має право, якщо допущено прострочення за обставинами, за які відповідає Лізингодавець, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків.

1.6. Лізингоодержувач отримує право використовувати Об'єкт лізингу протягом всього строку договору, однак він не має права переуступати свої права і обов'язки за цим договором третій особі без письмової згоди Лізингодавця. У цьому випадку Лізингоодержувач має представити дані про цю особу у строки та за формою встановленою Лізингодавцем.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов'язки Лізингоодержувача:

2.1.1. Лізингоодержувач зобов'язаний вносити орендну плату Лізингодавцю у строки і в порядку, встановленому цим договором.

2.1.2. Лізингоодержувач зобов'язується під час дії цього Договору платити за всіма зобов'язаннями (податки, неподаткові платежі, збори, внески), передбаченим законодавством у зв'язку з об'єктом лізингу.

2.1.3. Лізингоодержувач зобов'язаний інформувати Лізингодавця з усіх питань і обставинами, що мають відношення до об'єкту лізингу. Повідомлення повинні бути своєчасними і повними.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: