Головна Договір надання послуг Договір про надання бухгалтерських послуг

Субота, 26 березня 2011, 15:28

Договір

про надання бухгалтерських послуг

м. ____________ «___» _________ 2011 р.

________________________, іменований надалі «Замовник», в особі ___________________, що діє на підставі _______________, з одного боку і _______________________, іменований надалі «Виконавець», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача «Виконавцю» функцій з ведення бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності «Замовника».

1.2. Перелік, переданих «Замовником» «Виконавцю» функцій:

1.2.1. Організація бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві (і в його підрозділах) на основі максимальної централізації обліково - обчислювальних робіт із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних технологій.

1.2.2. Своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів на підставі наданих «Замовником» первинних документів.

1.2.3. Правильне нарахування податків і зборів у державний, регіональний, і місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні і соціальні фонди.

1.3. Замовник доручає, а «Виконавець» приймає на себе зобов'язання, виконувати на користь «Замовника» передані йому функції (далі - послуги).

1.4. За надання послуг за цим Договором «Замовник» сплачує «Виконавцю» винагороду у розмірі, порядку та строки, встановлені цим договором.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. «Виконавець» зобов'язується:

2.1.1. Надати «замовнику» послуги, зазначені в пункті 1.2. Договору.

2.1.2. Не передавати і не показувати третім особам документацію «Замовника», яка знаходиться у «Виконавця».

2.1.3. Надавати «Замовнику» матеріали в електронному вигляді на магнітних носіях, а при необхідності - письмові матеріали та висновки.

2.2. «Замовник» зобов'язується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: