Головна Договір надання послуг Договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку

Субота, 26 березня 2011, 15:51

ДОГОВІР

про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку

м.__________  «___»_________2011 р.

____________ в особі директора _________________________, який діє на підставі Статуту, іменований далі Замовник, з одного боку, і суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа, _______________, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи № від року, іменований далі Виконавець з другого боку, разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором.

2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

2.1. Базова місячна Вартість договору складає мінімальний розмір заробітної платні, встановлений згідно чинного законодавства. Остаточна місячна вартість обслуговування розраховується виходячи з базового, виходячи з умов цього Договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1 Замовник зобов’язаний:

3.1.1 інформувати Виконавця про письмові звернення до Замовника контролюючих органів, органів стягнення (листи, запити, податкові повідомлення, податкові вимоги);

3.1.2 протягом двох робочих днів з моменту підписання цього Договору надати Виконавцю документи, необхідні йому для виконання передбачених цим Договором обов’язків;

3.1.3 в разі зміни свого місцезнаходження протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити Виконавця про такі зміни шляхом надіслання на адресу Виконавця рекомендованого листа з повідомленням про вручення;

3.1.4 оплатити надані за цим Договором послуги.

3.2. Виконавець зобов’язаний:

3.2.1 забезпечити кваліфіковане та якісне виконання послуг у відповідності з цим Договором;

3.2.2 дотримуватися ділових принципів і політики, якої дотримується Замовник;

3.2.3 самостійно визначати форми і методи робіт на підставі чинного законодавства України, наявних національних та/або міжнародних норм і стандартів професійної діяльності, а також професійних знань і досвіду;

3.2.4 виконувати чесно й сумлінно обов’язки, передбачені цим Договором;

3.2.5 вчасно й точно виконувати розпорядження Замовника;

3.2.6 дотримуватися вимог нормативних актів про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, та іншої конфіденційної інформації, передбачених чинним законодавством;

3.2.7 бережливо ставитися до майна Замовника, вживати заходів щодо запобігання шкоди, нести відповідальність за незабезпечення збереження довіреного йому майна;

3.2.8 усувати допущені відхилення від умов Договору або недоліки в роботі, що погіршують її результати, в установленому цим Договором порядку;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: