Головна Договір надання послуг Договір на підготовку водіїв транспортних засобів категорії «В»

Неділя, 12 червня 2011, 08:09

ДОГОВІР

на підготовку водіїв транспортних засобів категорії «В»

м. ________ «_____»__________ 2011р.

Недержавний освітній заклад «_______________», в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту та ліцензії серії ___ № ______________, виданої _____________________ __.__.20__, іменоване надалі «Автошкола», з однієї сторони і громадянин (ка) _______________________, який (а) надалі «Курсант», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони» уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Автошкола приймає на себе зобов'язання по навчанню Курсанта у гр. № __________ відповідно до затвердженої «Програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорії« В » (далі -« Навчальна програма »), а Курсант зобов'язується пройти курс навчання згідно Навчальної програми і оплатити послуги Автошколи.

1.2. За підсумками навчання та успішно зданих підсумкових іспитів Курсанту оформляється Свідоцтво про проходження навчання.

1.3. Пакет документів, оформлених автошколою, надає Курсанту право на здачу іспитів в ДАІ.

1.4. Сторони погоджуються з тим, що результати здачі внутрішніх іспитів Автошколи та іспитів в ДАІ є показником індивідуальних здібностей Курсанта ефективно засвоювати Навчальну програму, застосовувати отримані навички і, як наслідок цього, не можуть гарантуватися Автошколою.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Автошкола зобов'язується:

Провести навчання Курсанта відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 8322.2 160008-2006, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 р. №632:

- Провести теоретичний курс навчання;

- Провести в рамках Навчальної програми практичний курс навчання водінню на автомобілі;

- Надати Курсанту на час навчання право користування навчально-матеріальною базою Автошколи в порядку, визначеному Навчальною програмою;

- Надати Курсанту навчальний транспортний засіб для практичного навчання водінню.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: