Головна Договір надання послуг Договір на виконання проектних робіт

П'ятниця, 01 липня 2011, 19:52

Договір

на виконання проектних робіт

м.____________ «__» ____________ 2011 р.

ТОВ «Назва», іменоване надалі «Замовник», в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі статуту з однієї сторони і ТОВ «Назва», іменоване надалі «Виконавець», в особі начальника проектно-конструкторського відділу Петров Петро Петрович, який діє на підставі Довіреності від 02.01.2009 р. з іншої сторони, уклали цей договір, надалі «Договір» про наступне:

1. Предмет Договору

1.1 Замовник доручає, Виконавець бере на себе зобов'язання по розробці конструкторсько-монтажної документації (далі - «Документації»), по об'єкту: «Пристрій вентильованого фасаду на офісній будівлі за адресою:________________ "(далі -" Об'єкт").

1.2. Розробку «Документації» виконати поетапно згідно «Календарного плану» (Додаток № 4).

1.3. Перелік вихідних даних і склад проектної документації визначаються «Вихідними даними» (Додаток № 2) і «Завданням на проектування» (Додаток № 3).

2. Обов'язки та права Сторін

2.1. Замовник зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати функції Замовника відповідно до вимог діючих нормативно-правових документів.

2.1.2. Надати Виконавцю Вихідні дані (Додаток № 2) протягом 5 (п'яти) днів з моменту підписання договору та затвердити Завдання на проектування (Додаток № 3) Об'єкту.

2.1.3. Всі зміни за вихідними даними направляти Виконавцю протягом 2 (двох) робочих днів з моменту прийняття Замовником відповідного рішення.

2.1.4. Забезпечувати фінансування робіт, що виконуються Виконавцем, відповідно до умов цього Договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: