Головна Договір надання послуг Договір про надання послуг з коректури твору

Неділя, 29 січня 2012, 13:59

Договір

про надання послуг з коректури твору

м. ______________ "___"__________ 2012 р.

_______________ (П.І.Б.) (паспорт: серія ______ N _____, виданий ____________; проживає __________________, ІПН: _________), надалі іменується "Виконавець", з однієї сторони, і _____________ (П.І.Б.) (паспорт: серія ______, N _______, виданий ____________; проживає ___________________, ІПН: _________), надалі іменується "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з цим договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з коректури (технічному редагуванню) твору під назвою "__________" (далі - "Твір").

1.2. У рамках цього договору Виконавець зобов'язується:

- здійснити вичитування тексту Твору з метою забезпечення графічної і лексичної одноманітності елементів тексту;

- усунути орфографічні та пунктуаційні помилки;

- виправити недоліки смислового та стилістичного характеру;

- забезпечити правильність написання та уніфікацію термінів, символів, одиниць виміру, умовних скорочень, однаковість позначень в ілюстраціях і тексті;

- усунути неясність у написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку тексту на абзаци;

- перевірити правильність оформлення виносок, повноту бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті;

- виконати інші необхідні дії з технічного редагування Твору.

1.3. Виконавець визнає, що в ході надання ним послуг Замовнику за цим договором не виникає результат творчої діяльності і що надані ним Замовнику послуги носять виключно технічний характер.

1.4. Виконавець зобов'язується надати послуги за цим договором особисто.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ

Варіант 1:

2.1. Послуги за цим договором надаються Виконавцем безоплатно.

Варіант 2:

2.1. Вартість послуг Виконавця, що надаються за цим Договором, становить _____ (___________) __________.

 3.2. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця в наступному порядку: _________________________________.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язується передати Виконавцю рукопис Вірші у строк не пізніше ____ днів з моменту укладення цього договору і надавати Виконавцю всебічне сприяння у наданні їм послуг.

Рукопис Твору передається Замовником Виконавцю за актом прийому-передачі, який складається безпосередньо при передачі рукопису і підписується Замовником і Виконавцем або їх уповноваженими представниками.

3.2. Замовник має право в ході надання послуг контролювати їх здійснення, не втручаючись в діяльність Виконавця.

3.3. Якщо під час надання послуг стане очевидним, що послуги не будуть надані належним чином, Замовник має право призначити Виконавцеві розумний строк для усунення недоліків.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: