Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з коректури (між фізичними особами)

Вівторок, 06 березня 2012, 09:33

Договір

надання послуг з коректури

м. ________________ "___" ____________ ____ р.

___________________, (паспорт _____________ N _________, виданий _______________________, проживає ____________________, ІПН ________________), іменоване надалі "Виконавець", з однієї сторони і ____________________, (паспорт _____________ N __________, виданий _________________, проживає ________________________, ІПН ________________), надалі "Замовник", з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з цим договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з літературної коректури рукопису __________________, а саме:

- здійснити вичитування рукопису з метою забезпечення графічної і лексичної одноманітності елементів тексту;

- усунути орфографічні та пунктуаційні помилки;

- виправити недоліки смислового та стилістичного характеру;

- забезпечити правильність написання та уніфікацію термінів, символів, одиниць виміру, умовних скорочень, однаковість позначень в ілюстраціях і тексті;

- усунути неясність у написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку тексту на абзаци;

- перевірити правильність оформлення виносок, повноту бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті.

1.2. Замовник зобов'язується:

- передати Виконавцю текст рукопису в строк не пізніше ___ днів з моменту укладення договору по акту прийому-передачі (Додаток N 1);

- надавати Виконавцю всебічне сприяння в наданні його послуг;

- оплатити виконані Виконавцем послуги у розмірі та в строки, встановлені цим договором.

1.3. Виконавець має право залучити третіх осіб для надання послуг за цим договором. По завершенню надання послуг сторонами підписується двосторонній акт про здачу-приймання відкоригованого тексту рукопису (Додаток N 3).

1.4. Виконавець зобов'язується надати послуги за цим договором в строк до "__" _______________ р. Термін початку надання послуг за цим договором: "__" ______________ р.

2. ЦІНА РОБОТИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. Вартість наданих послуг становить ______ (___________) грн.

2.2. Послуги оплачуються в такі строки і в наступному порядку: _____% від суми, зазначеної в п. 2.1 договору, Замовник оплачує протягом _____ днів з моменту укладення цього договору як аванс.

Решта ___% від ціни договору Замовник оплачує протягом ___ днів після передачі Виконавцем відкоригованого тексту рукопису за двостороннім актом про здачу-приймання.

2.3. У разі неможливості виконання, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в повному обсязі.

2.4. У випадку, коли неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із сторін не відповідає, Замовник сплачує Виконавцю роботу, яку він встиг зробити до часу припинення виконання завдання Замовника.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: