Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з виготовлення, розміщення (встановлення) зовнішньої реклами

Середа, 25 квітня 2012, 12:46

Договір

надання послуг з виготовлення, розміщення (встановлення) зовнішньої реклами

м. ____________ "___" ______________ 2012 р.

___________________________ (повне найменування організації), в особі _______________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі _____________________, надалі "Замовник", з однієї сторони, і _______________________ (повне найменування організації) в особі _______________ (Посада, П.І.Б.), який діє на підставі ___________, надалі "Виконавець", з іншої сторони, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Виконавець зобов'язується надати послуги Замовнику з виготовлення, розміщення та встановлення зовнішньої реклами наступної продукції (товарів, послуг і т.д.) Замовника ____________________________ (вказати, найменування рекламованої продукції, товарів і т.д.), на території _______________________ (вказати на якій території: назва міста, області і т.д.), а також з технічного обслуговування встановлених рекламних конструкцій, які містять рекламу Замовника, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги в розмірі, в порядку та на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Виконавець є власником рекламних конструкцій та гарантує їх відповідність і території їх розміщення вимогам законів та підзаконних нормативно-правових актів.

1.3. Послуги з виготовлення, розміщення та встановлення зовнішньої реклами, надані Виконавцем за цим договором, включають в себе:

- виготовлення рекламних постерів і їх встановлення на підготовлених заздалегідь щитах з метою отримання рекламних щитів для зовнішньої реклами Замовника;

- комплекс робіт з підготовки до розміщення та розміщення готових рекламних щитів на узгоджених між Виконавцем та Замовником рекламних місцях;

- технічне обслуговування, а саме: контроль за станом рекламних щитів не рідше одного разу протягом ___________________ днів, їх регулярне вологе і сухе прибирання.

1.4. Одночасно з цим Договором Сторонами підписується Специфікація, яка є Додатком N 1 і невід'ємною його частиною, в якій зазначено:

- опис, розмір і кількість примірників рекламних щитів;

- рекламні місця;

- строки перебування рекламних щитів на рекламних місцях;

- інші необхідні і / або бажані для Сторін умови.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. В період дії цього договору Виконавець зобов'язується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: