Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з читання лекцій і проведення семінарських занять у навчальному закладі

Субота, 05 травня 2012, 19:11

Договір

надання послуг з читання лекцій і проведення семінарських занять у навчальному закладі

м. ____________ "___" ______________ 2012 р.

______________________ (повне найменування навчального закладу), в особі ____________ (посада, П.І.Б. керівника), який діє на підставі ___________________ (найменування документа, що підтверджує повноваження), надалі "Замовник", з однієї сторони, і __________________ (П.І.Б.), надалі "Виконавець", з іншої сторони, разом іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з читання курсу лекцій та проведення семінарських (практичних) занять _______________________________ (вказати предмет, навчальну дисципліну і т.д.) _________________ для студентів ____ курсу ________ факультету __________________________ (вказати повне найменування навчального закладу, факультету, відділення) в ____ півріччі 20__/20__ навчального року відповідно до затвердженої освітньої програми і навчальному плану Замовника в наступному обсязі:

- лекції - ________________ академічних годин;

- семінарські заняття - _______________ академічних годин.

Лекції та семінарські (практичні) заняття проводяться в режимі, встановленому календарним навчальним графіком і розкладом занять (Додаток N 1 до цього договору). Замовник має право в односторонньому порядку вносити зміни в розклад занять щодо часу їх проведення.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник зобов'язується:

2.1.1. Організувати навчальний процес, надати для проведення лекцій і семінарських (практичних) занять аудиторію, що відповідає санітарним нормам і правилам, ____________________________ (вказати інші необхідні заходи, наприклад, надати наочні та навчальні посібники, оснащення і т.д.).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: