Головна Договір оренди (найму) Договір оренди автобуса з метою використання його в якості службового автотранспорту

Понеділок, 12 травня 2014, 09:56

ДОГОВІР ОРЕНДИ

автобуса з метою використання його в якості службового автотранспорту

місто  «___»____________ 2014 р.

 

ТОВ «Назва_1» в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі довіреності, іменований надалі «Орендодавець», з однієї сторони, і ТОВ «Назва_2» в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, іменований надалі «Орендар», з іншої сторони, разом іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в тимчасове користування автотранспортний засіб ____________________ (модель та марка ТЗ) (далі - « автобус» ) на 40 сажирських посадкових місць, держ.номер ________________, з метою використання його в якості службового автотранспорту для перевезення працівників.

1.2. Надання Виконавцем Послуг належної якості підтверджується Актом прийому - передачі наданих Послуг, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

1.3. Термін надання Послуг Виконавцем - період з «____» _____ 2014 року по «___» _______ 2014 року.

1.4. Перераховані нижче документи та умови, обумовлені в них, утворюють Договір і вважаються його невід'ємною частиною, а саме:

- цей Договір ;

- зразок Акту прийому – передачі  наданих Послуг (Додаток № 1 до Договору).

1.5. Усі витрати з утримання та ремонту автобуса несе Орендодавець, за винятком випадків, коли пошкодження або несправність автобуса виникла з вини Орендаря.

1.6. Режим роботи автобуса: ________________________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: