Головна Договір оренди (найму) Договір оренди майна з умовою про викуп

Неділя, 02 січня 2011, 12:34

ДОГОВІР ОРЕНДИ МАЙНА

З умовою про викуп

__________________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі ______________ (П.І.Б.), діє на підставі __________________________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендодавець", і __________________ (організаційно-правова форма і назва організації) в особі _____________________ (П.І.Б.), діє на підставі _________________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендар", уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає Орендареві у володіння та користування майно, перераховане в п. 1.2 цього договору, а Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату та по закінченні договору повернути йому зазначене майно, викупити його.

1.2. Майно, що є предметом цього договору, передається Орендарю в наступному складі: ____________________________________ (перелік майна, що передається).

2. Ціна договору

2.1. За користування зазначеним у п 1.2 цього договору майном Орендар сплачує Орендодавцю плату в розмірі ___________ грн. в місяць.

2.2. У разі бажання Орендарем викупити орендоване майно викупна вартість визначається в розмірі __________ грн.

2.3. Майно не підлягає викупу по частинах.

3. Порядок оплати

3.1. Орендна плата перераховується Орендарем не пізніше 15-го числа місяця, за який ця оплата проводиться.

3.2. Оплата здійснюється платіжним дорученням.

3.3. Викупна плата може бути внесена Орендарем в будь-який момент протягом терміну дії договору.

4. Обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: