Головна Договір оренди (найму) Договір оренди майна з умовою про незастосування притримання

Неділя, 02 січня 2011, 16:59

ДОГОВІР ОРЕНДИ МАЙНА

з умовою про НЕЗАСТОСУВАННя приТРИМАННЯ

_________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі _______________ (П.І.Б.), діє на підставі _______________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендодавець", і __________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі _______________ (П.І.Б.), діє на підставі ________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендар", уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає Орендареві у тимчасове володіння та користування майно, перераховане в п. 1.2 цього договору, а Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату та по закінченні договору повернути йому вказане майно.

1.2. Майно, що є предметом цього договору, передається Орендарю в наступному складі: ______________________________________ (перелік майна, що передається).

2. Ціна договору

За користування зазначеним у п. 1.2 цього договору майном Орендар сплачує Орендодавцю плату в розмірі ___________ грн. в місяць.

3. Порядок оплати

3.1. Орендна плата перераховується Орендарем не пізніше 15-го числа місяця, за який ця оплата проводиться.

3.2. Оплата здійснюється платіжним дорученням.

4. Обов'язки сторін

4.1. Орендодавець зобов'язаний:

4.1.1. Передати Орендарю майно в строк, вказаний у п. 5.1 цього договору.

4.1.2. Передати Орендарю документацію на передане майно, необхідну для його використання.

4.1.3. Забезпечити відповідність якості переданого майна встановленим стандартам.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: