Головна Договір оренди (найму) Договір оренди з умовою про одноразове внесення орендної плати

Неділя, 02 січня 2011, 17:22

Договір оренди з умовою про одноразове внесення орендної плати

_________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі _______________ (П.І.Б.), діє на підставі _______________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендодавець", і __________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі _______________ (П.І.Б.), діє на підставі ________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендар", уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає Орендареві у тимчасове володіння та користування майно, перераховане в п. 1.2 цього договору, а Орендар зобов'язується сплатити Орендодавцю орендну плату та по закінченні договору повернути йому вказане майно.

1.2. Майно, що є предметом цього договору, передається Орендарю в наступному складі: _________________________ (перелік майна, що передається).

2. Ціна договору

За користування зазначеним у п. 1.2 цього договору майном Орендар сплачує Орендодавцю плату в розмірі _________________ гривень.

3. Порядок оплати

3.1. Орендна плата перераховується Орендарем протягом __________ днів з моменту підписання цього договору.

3.2. Оплата здійснюється платіжним дорученням.

3.3. Днем оплати вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: