Головна Договір оренди (найму) Договір оренди нежитлового приміщення

Неділя, 02 січня 2011, 18:56

ДОГОВІР оренди нежитлового приміщення

м. ___________ "___" _________20__ р.

______________________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі _____________, що діє на підставі статуту, з одного боку, і ________________________, надалі "Орендар", в особі __________________, що діє на підставі довіреності № _____ від ___________, з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в оренду об'єкт нежитлового фонду-нежитлове приміщення, іменоване далі "Приміщення", розташоване за адресою: ____________, для використання ____________________ (вказати мету використання).

Загальна площа Приміщення, яке здається в оренду становить _____________ (________________) кв.м. План приміщень додається (додаток 1) *.

Приміщення є власністю Орендодавця (свідоцтво про власність № _____ серія ____ від _______). При зміні форми власності (або власника) на орендоване приміщення умови договору зміні не підлягають.

1.2. Цей договір діє з "___" ___________ 20__ р., причому зазначена дата є датою вступу договору в силу, по "___" _____________ 20__ р.

2. Обов'язки сторін

2.1. Орендодавець зобов'язується:

2.1.1. Передати Орендарю Приміщення за актом приймання-здачі не пізніше 7 днів з дати остаточного виконання зобов'язань за п. 2.1.6 цього договору. Акт здачі-приймання нежитлових приміщень підписується Орендодавцем та Орендарем. Зазначений акт додається до договору (додаток 2) та є його невід'ємною частиною.

2.1.2. Забезпечити тепло-, водо-, енергопостачання та водовідведення в межах відпущених Орендодавцю за відповідними договорами потужностей.

2.1.3. Приймати у разі аварій, що сталися не з вини Орендаря, всі необхідні заходи до їх усунення за свій рахунок і в терміни, не перериваючи технологічний процес Орендаря.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: